Przejdź do strony: Gate
Przejdź do strony: Badania nieniszczące
Przejdź do strony: Badania mechaniczne i metalograficzne
Przejdź do strony: Pomiary metrologiczne i sprawdzanie przyrządów pomiarowych
trojkat2

Badania chemiczne i środowiska pracy

 

Środowisko pracy jest specyficzne i odmienne w każdym zakładzie. Na jego charakter wpływają forma realizowanej produkcji oraz niezbędne do tego warunki. Prace takie jak obróbka skrawaniem, galwanizowanie, malowanie proszkowe, produkcja środków chemicznych czy odlewanie elementów z tworzyw lub metali wiążą się z powstawaniem zawiesin czy pyłów, a także z innymi zagrożeniami. Stanowią ryzyko nie tylko dla człowieka, ale też mogą przyczyniać się do stwarzania ryzyka wybuchu czy pożaru. Można je ograniczyć, zlecając naszemu laboratorium wykonanie odpowiednich pomiarów i analiz chemicznych. 

W Palab wykonujemy badania niszczące i nieniszczące materiałów, a także przeprowadzamy ich analizy chemiczne. Badamy skład stopów, kąpieli galwanicznych, ale też wykonujemy pomiary zapylenia, natężenia drgań i hałas oraz rozmaitych zanieczyszczeń. Na życzenie Klienta sporządzamy też ocenę ryzyka zawodowego. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym wykazem usług.

Analizy chemiczne

 • oznaczanie składu chemicznego i ustalanie gatunku w stalach i żeliwach, w mosiądzach i brązach, w stopach łożyskowych, w stopach aluminium,
 • badanie kąpieli galwanicznych,
 • analizy badawcze powierzonych materiałów.

Pomiary środowiska pracy i środowiska ogólnego

 • pomiary zapylenia - pył całkowity, pył respirabilny, określenie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki (WKK)
 • pomiary substancji toksycznych - pyły i dymy spawalnicze, pyły i dymy metaliczne, związki organiczne oznaczone metodą chromatografii gazowej, kwasy i alkalia
 • drgania miejscowe i ogólne
 • oświetlenie
 • hałas - na stanowiskach pracy, hałas w środowisku ogólnym pochodzący od instalacji przemysłowych, hałas maszyn i urządzeń, hałas elektrowni wiatrowych, dobór ochronników słuchu
 • ocena ryzyka zawodowego

Pomiary emisji zanieczyszczeń

 • emisja pyłów i gazów z emitorów kotłowych i technologicznych
 • pomiary emisji pyłów
 • pomiary emisji gazów spalinowych NOX, CO2, CO, O2, SO2 i innych
 • pomiary emisji LZO (np. ksylenu, toluenu itp.)
 • skuteczność urządzeń odpylających
 • skuteczność urządzeń oczyszczających gazy odlotowe
 • obliczanie współczynnika Lambda
 • przygotowanie i montaż króćców pomiarowych na emitorach
 • pomiary emisji zanieczyszczeń

Badania ścieków i wód

 • BZT5
 • ChZT
 • odczyn
 • przewodność właściwa
 • zawiesina ogólna
 • detergenty jonowe i niejonowe
 • cyjanki
 • siarczany
 • chlorki
 • metale ciężkie
 • ekstrakt eterowy
 • związki azotu
 • fosfor
 • chlor wolny
 • substancje rozpuszczone
 • substancje ropopochodne
 • BTEX
 • PCB
 • pestycydy chloroorganiczne
 • łatwolotne chlorowcowe pochodne węglowodorów, itp.

Badania paliw i olejów

 • lepkość i wskaźnik lepkości
 • gęstość
 • temperatura zapłonu
 • popiół tlenowy, siarczanowy, koks
 • wartość opałowa
 • zawartość siarki
 • liczba zasadowa, kwasowa
 • zawartość wody
 • zanieczyszczenia stałych ciał obcych itp.