Badania środowiska ogólnego

środowisko pracy

Nasza Firma wykonuje także pomiary hałasu w środowisku ogólnym pochodzącym od maszyn, urządzeń, instalacji i zakładów przemysłowych (Zgodnie z wymogami Załącznika nr 7 Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 07.09.2021 r. - z wyłączeniem pkt. F).

Pomiary hałasu w środowisku przeprowadza się osobno w porze dnia i porze nocy dla typowej pracy zakładu i ocenia się hałas pochodzący od danej instalacji w odniesieniu do istniejącego tła akustycznego.

Hałas jako zanieczyszczenie środowiska to jeden z najważniejszych dzisiejszych problemów. Monitorując stan środowiska (hałas komunikacyjny) i kontrolując działalność przedsiębiorstw (hałas przemysłowy) przyczyniamy się do ograniczania tego zagrożenia. Normy środowiskowe dla hałasu przemysłowego określane są każdorazowo w planach zagospodarowania przestrzennego wybranego obszaru i są zróżnicowane ze względu na rodzaj terenu, inne dla terenów zabudowy wielorodzinnej, inne na obszarze zabudowy jednorodzinnej, w tym tereny szpitali i domów opieki społecznej. Obowiązujące w Polsce dopuszczalne poziomy hałasu komunikacyjnego wyznaczone zostały również z uwzględnieniem specyfiki danego obszaru.

Wróć