Środowisko pracy

słuchawki wygłuszające

Badania środowiska pracy są niezbędne do uzyskania informacji o warunkach, w jakich pracownicy wykonują swoje zadania. Dzięki temu jest możliwe zastosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej czy rozwiązań technicznych, które pomogą spełnić wymogi stawiane przez przepisy BHP.

Badania warunków oświetleniowych

Oferowane przez nas badania natężenia i równomierności oświetlenia elektrycznego 
pozwalają na ocenę jakości oświetlenia w miejscach pracy zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12464-1. Zmienne lub niedostateczne oświetlenie może wpływać negatywnie na wzrok i komfort pracy pracowników. Dzięki naszym badaniom możemy wskazać obszary wymagające poprawy, aby zapewnić optymalne warunki oświetleniowe w miejscu pracy.

Jak często powinny być przeprowadzane badania środowiska pracy?

Częstotliwość przeprowadzania badań środowiska pracy jest opisana w obowiązujących przepisów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Po wprowadzeniu nowej działalności lub zmianach w procesach konieczne jest przeprowadzenie badań środowiska pracy. Te badania mają na celu dokładną ocenę potencjalnych zagrożeń i stanu środowiska pracy, dostarczając podstawowych danych do analizy i działań naprawczych.

Obecnie w pracy troska o bezpieczeństwo i dobrostan pracowników oraz ochrona środowiska naturalnego stają się coraz ważniejsze. Nasza oferta obejmuje badania hałasu na stanowiskach pracy, które pozwalają przedsiębiorstwom na ocenę warunków pracy, wpływających na zdrowie i efektywność personelu. Nasze badania są kluczowym elementem w dbaniu o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Pozwalają także pracodawcy spełnić obowiązek wykonania pomiarów hałasu na stanowiskach pracy wynikający z Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Badania hałasu i jego wpływu na pracowników

Hałas w miejscu pracy może powodować stres, zmęczenie oraz problemy zdrowotne u pracowników. W trakcie badania hałasu wykorzystujemy nowoczesny sprzęt pomiarowy do oceny hałasu emitowanego w środowisku pracy. Na podstawie wyników badań, wykonujemy sprawozdanie, które zawiera informacje o hałasie mierzonym w dB oraz o krotności najwyższego dopuszczalnego natężenia hałasu na stanowisku pracy.

Wróć